Wolontariat

Przy Stowarzyszeniu coraz bardziej dynamicznie rozwija się wolontariat. Wszystkie osoby pragnące wesprzeć działalność Hospicjum na zasadach wolontariatu zapraszamy do naszej placówki przy ul. Pojezierskiej 45/51 w Łodzi. lub prosimy o kontakt telefoniczny: 42 208 09 00 lub napisz do nas na adres wolontariat@hospicjumlodzkie.pl

Kim są wolontariusze?

Można odpowiedzieć tylko jedno, są to wszyscy. Możemy wśród nich spotkać zarówno studentów jak i emerytów, osoby pracujące, czasami mocno zabiegane, a jednak znajdujące godzinę czy dwie. Nie ma znaczenie wykształcenie to czym zajmujesz się zawodowo. Tutaj naprawdę może pomagać każdy.

Pomoc innym?

Praca Wolontariusza to szereg działań. Czasami są to różnego rodzaju prace w biurze, czasami w ogrodzie, a czasami na oddziale. Niekiedy udział w różnego rodzaju akcjach, czy zbiórkach. Może to być sprzątanie, czy porządkowanie terenu, czy organizowanie czasu dla pacjentów. Jednak nie zapominajmy o tym, że w centrum tych zadań jest zawsze pacjent. Zwykłe trzymanie za dłoń podczas rozmowy czy nawet wspólna rozmowa . Takie drobne szczegóły potrafią zmienić wiele chociażby to, że chorzy czują się ważni, że komuś na nich zależy.

Od Wolontariuszy wymaga się na pewno dużej empatii, życzliwości i anielskiej cierpliwości do tego należy dodać jeszcze, odrobinę chęci i troszkę czasu.

Czasami nastaje pora rozstania…

W karierze Wolontariusza zdarza się, że chorzy odchodzą… To jest najtrudniejsze w tej pracy. Jako ludzie posiadamy naturalne odruchy więc przyzwyczajenie się do innej osoby jest czymś normalnym. Niestety wielu Wolontariuszy nie może się pogodzić z odejściem pacjenta. Wtedy to my, a dokładnie nasz psycholog służy wsparciem i pomocą. Wolontariusz jest częścią zespoły i w każdej chwili może porozmawiać z psychologiem, który codziennie jest w Hospicjum.

Wolontariusz regulacje prawne

(według Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) to „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. Jeśli osoba chcąca zostać wolontariuszem nie ma ukończonych 18 lat potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

„Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym” (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 1, art.44, punkt 1).
Wolontariusz, który wykonuje świadczenia dłużej niż 30 dni korzystający jest zobowiązanym zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 2, art.46, punkt 3).
„Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów” (Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, Dział III, Rozdział 1, art.43).

Przepisy prawne regulujące pracę wolontariuszy medycznych i niemedycznych w hospicjum:
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744, z poźn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
 • rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909)
 • ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 939)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 191)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 220, poz. 2179)