RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie NIP 7292033434, adres rejestrowy ul. Jaracza 55, 90-251 Łódź, dane kontaktowe sekretariat@hospicjumlodzkie.pl tel 42 208 09 00 (dalej jako „ADO). W ramach struktury Administratora funkcjonuje :  Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum Stacjonarne dla Osób Dorosłych przy ul.Pojezierska 45/51 w Łodzi.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Martą Orlikowską : marta.orlikowska@togatus.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : a) udzielania świadczeń zdrowotnych. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 9 ust.2 lit. h RODO w zawiązku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku osób rejestrujących pacjetnów dane tych osób są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi na podstawie udzielonej przez nich zgody; b) lub w celu realizacji innych zadań statutowych ADO na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) lub  celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze, współpracujące z ADO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, dostawcy usług zaopatrujących ADO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ADO w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), osobom upoważnionym przez Pana/Panią w ramach realizacji praw pacjenta. Poza wyżej wskazanymi podmiotami odbiorcą mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych. Konsekwencją nie podania danych w pozostałych przypadkach będzie niemożliwość realizacji celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych, nie będą polegały na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą też przekazywane do krajów trzecich;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie w jakim zgoda została udzielona bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem  zgody;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa